ទាញ​យក

ដើម្បី​អាច​បើក​ឯកសារ​បទ​បង្ហាញ​ដែល​មាន​កន្ទុយ .odp បាន​សូម​ទាញ​យក និង​ដំឡើង​កម្មវិធី LibreOfficeApache OpenOffice
To open .odp impress (presentation) files please download and install LibreOffice ឬ Apache OpenOffice.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ą
View
បទបង្ហាញពីរបៀបដាក់ទីតាំងលើផែនទីGoogle maps  Feb 19, 2014, 11:19 PM Sovichea Cheth
ċ

View
ទាញយក apk នេះ រួចដំឡើងក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Android របស់អ្នក ដើម្បីថតរូបថតវិលជុំ ៣៦០ ដឺក្រេ  Jun 23, 2014, 7:49 PM Sovichea Cheth
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
បទ​បង្ហាញ​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល ODP  Jul 26, 2012, 9:07 AM Sovann Heng
ċ

View
បទ​បង្ហាញ​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល PDF  Jul 26, 2012, 9:06 AM Sovann Heng
ċ

View
ឯកសារ​បទ​បង្ហាញ​អំពី​ផែនទីហ្គូហ្គល ODP  Jul 6, 2014, 7:29 PM Sovann Heng
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
ឯកសារបទបង្ហាញអំពីផែនទីហ្គូហ្គល PDF  Jul 24, 2012, 8:26 AM Sovann Heng
ċ

View
ប្រៀបធៀប​ផែនទី​ទីក្រុង​ផ្សេងៗ  Sep 22, 2012, 6:10 PM Sovann Heng
Comments