តារាងដាក់ ពិន្ទុ (Scoring Criteria)

posted Dec 16, 2012, 1:46 AM by Samdy Lonh

តារាងដាក់ ពិន្ទុ

បរិយាយ

ពិន្ទុ

ទីតាំថ្មី

បរិវេន រឺខណ្ឌសីមា ថ្មី

បន្ថែម ឈ្មោះ ភាសាខ្មែរ

បន្ថែម ឈ្មោះ ភាសា អង់គ្លេស


ឧទាហរណ៏
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ = ១ + ២ = ៣
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • បន្ថែម បរិវេន រឺ ខណ្ឌសីមា ថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • កែប្រែ ទីតាំង និង បន្ថែម ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
 • កែប្រែ បរិវេន រឺ ខណ្ឌសីមា និង បន្ថែម ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស
 • បន្ថែម ទីតាំងថ្មី ជាមួយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ(Primary), ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស(Primary, Locale) និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស(Abbreviated)
Scoring Criteria

Description

Score

New Place (point)

1

New Boundary (shape) or Add shape to existing point

2

Add Khmer Name

2

Add English Name

1


Example
 • Add a new point with only Khmer name will get = 1+2=3
 • Add a new point with only Eng name will get = 1+1=2
 • Add a new point with Khmer name + English name will get = 1+2+1=4
 • Add a new boundary with Khmer and English name = 2+2+1=5
 • Edit a place and added Khmer name = 2
 • Edit to add boundary, add English name = 2+1=3
 • Add a place with Khmer name (primary), English Name (Primary,Locale) and English Name (abbreviated) = 1+2+1+1=5
Comments