ចុះឈ្មោះ​ប្រកួត​ដៅ​ផែនទី

QR Code for Cambodia Mapping Competition Registration
កាចុះឈ្មោះ ការ​ប្រកួត​ដៅ​ផែន​ទី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ត្រូវបានបិទត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ តុលា ២០១២

សំណួរ​ចម្លើយ៖

ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា​ផ្សេង​ក្នុង​ការ​ដៅ​ផែនទី​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ?
លោក​អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ចូល​វេទិកា​ដើម្បី​ពិភាក្សា​រវាង​បណ្ដា​អ្នក​ដៅ​ផែនទី​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។

ខ្ញុំ​ចង់​សិក្សា​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​តាម​ភាពយន្ត YouTube?
សូម​ទស្សនា​ទំព័រ "វីដេអូ​បង្រៀន" ។

ខ្ញុំ​ពុំ​សូម​ចេះ​សរសេរ​ឈ្មោះ​ភាសា​ខ្មែរ​ជា​អង់គ្លេស​សោះ?
សូម​អាន​ទំព័រ "សំណេរ​ខ្មែរ​ជា​ឡាតាំង" ។

ចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះហើយ

Public-Cambodia Mapping Competition


Comments